Trước đây, hầu hết các nghiên cứu lập thiết kế tổng thể (FEED) -và thiết kế công nghiệp trong lĩnh vực dầu khí và hàng hải đều thực hiện bên ngoài Việt Nam. Tuy nhiên, việc địa phương hóa trong lĩnh vực năng lượng cùng với sự phát triển nhanh chóng của các cơ sở cảng biển, nhu cầu xây dựng nghiệp vụ chuyên môn cao trong lĩnh vực này tại Việt Nam ngày càng tăng.

Cùng hợp tác với các công ty nổi tiếng quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật, SEC đang phát triển chuyên môn nghiệp vụ tại công ty để cung cấp cho các khách hàng với các dịch vụ và kiến thức kỹ thuật trong nước.

Các đối tác:

Compass Energy( Singapore) http://www.compassenergy.com/